فا
Martyrs of Engineering

Martyrs of Engineering

Size:8.5MB
Version: 2.2(8/21/2017)
Minimum compatibility:   Android 3.0 (Honeycomb)
Religion
0
0
100
Download
Martyrs of Engineering #1
Martyrs of Engineering #2
Martyrs of Engineering #3

   Description

‏اپلیکیشن 'شهدای مهندسی استان اصفهان' شامل اطلاعات کلیه شهدای مهندس و مهندسی رزمی استان اصفهان به تفکیک ارگانها و رده های اعزام کننده است.

‏این اپلیکیشن همچنین محتوی 'تولیدات هنری' از جمله پویانمایی خدمات مهندسی و پویانمایی پل در خصوص احداث سد شهید سلیمی بر روی رودخانه بهمن شیر بوده و حاوی عکسها و خاطرات مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس می باشد.

   What's New

‏• رفع برخی باگ ها

   Permissions