En
حجم:۵۹.۴ مگابایت
نسخه: ۳.۱۹.۳۱۸۰(۱۳۹۷/۰۵/۱۸)
حداقل سازگاری:   Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
ورزشی
۴.۸۲
۳۴۶
۲۱
هزار
دانلود
Badminton League #1
Badminton League #2
Badminton League #3
Badminton League #4
Badminton League #5
Badminton League #6
Badminton League #7
Badminton League #8
Badminton League #9
Badminton League #10
Badminton League #11
Badminton League #12
Badminton League #13
Badminton League #14
Badminton League #15
Badminton League #16
Badminton League #17
Badminton League #18
Badminton League #19
Badminton League #20
Badminton League #21
Badminton League #22
Badminton League #23
Badminton League #24
Badminton League #25
Badminton League #26
Badminton League #27
Badminton League #28
Badminton League #29
Badminton League #30
Badminton League #31
Badminton League #32
Badminton League #33
Badminton League #34
Badminton League #35
Badminton League #36
Badminton League #37
Badminton League #38
Badminton League #39
Badminton League #40
Badminton League #41
Badminton League #42
Badminton League #43
Badminton League #44
Badminton League #45
Badminton League #46
Badminton League #47
Badminton League #48
Badminton League #49
Badminton League #50
Badminton League #51
Badminton League #52
Badminton League #53
Badminton League #54
Badminton League #55
Badminton League #56
Badminton League #57
Badminton League #58
Badminton League #59
Badminton League #60
Badminton League #61
Badminton League #62
Badminton League #63
Badminton League #64
Badminton League #65
Badminton League #66
Badminton League #67
Badminton League #68
Badminton League #69
Badminton League #70
Badminton League #71
Badminton League #72
Badminton League #73
Badminton League #74
Badminton League #75
Badminton League #76
Badminton League #77
Badminton League #78
Badminton League #79
Badminton League #80
Badminton League #81
Badminton League #82
Badminton League #83
Badminton League #84
Badminton League #85
Badminton League #86
Badminton League #87
Badminton League #88
Badminton League #89
Badminton League #90
Badminton League #91
Badminton League #92
Badminton League #93
Badminton League #94
Badminton League #95
Badminton League #96
Badminton League #97
Badminton League #98
Badminton League #99
Badminton League #100
Badminton League #101
Badminton League #102
Badminton League #103
Badminton League #104
Badminton League #105
Badminton League #106
Badminton League #107
Badminton League #108
Badminton League #109
Badminton League #110
Badminton League #111
Badminton League #112
Badminton League #113
Badminton League #114
Badminton League #115
Badminton League #116
Badminton League #117
Badminton League #118
Badminton League #119
Badminton League #120
Badminton League #121
Badminton League #122
Badminton League #123
Badminton League #124
Badminton League #125
Badminton League #126
Badminton League #127
Badminton League #128
Badminton League #129
Badminton League #130
Badminton League #131
Badminton League #132
Badminton League #133
Badminton League #134
Badminton League #135
Badminton League #136
Badminton League #137
Badminton League #138
Badminton League #139
Badminton League #140
Badminton League #141
Badminton League #142
Badminton League #143
Badminton League #144
Badminton League #145
Badminton League #146
Badminton League #147
Badminton League #148
Badminton League #149
Badminton League #150
Badminton League #151
Badminton League #152
Badminton League #153
Badminton League #154
Badminton League #155
Badminton League #156
Badminton League #157
Badminton League #158
Badminton League #159
Badminton League #160
Badminton League #161
Badminton League #162
Badminton League #163
Badminton League #164
Badminton League #165
Badminton League #166
Badminton League #167
Badminton League #168
Badminton League #169
Badminton League #170
Badminton League #171
Badminton League #172
Badminton League #173
Badminton League #174
Badminton League #175
Badminton League #176
Badminton League #177
Badminton League #178
Badminton League #179
Badminton League #180
Badminton League #181
Badminton League #182
Badminton League #183
Badminton League #184
Badminton League #185
Badminton League #186
Badminton League #187
Badminton League #188
Badminton League #189
Badminton League #190
Badminton League #191
Badminton League #192
Badminton League #193
Badminton League #194
Badminton League #195
Badminton League #196
Badminton League #197
Badminton League #198
Badminton League #199
Badminton League #200
Badminton League #201
Badminton League #202
Badminton League #203
Badminton League #204
Badminton League #205
Badminton League #206
Badminton League #207
Badminton League #208
Badminton League #209
Badminton League #210
Badminton League #211
Badminton League #212
Badminton League #213
Badminton League #214
Badminton League #215
Badminton League #216
Badminton League #217
Badminton League #218
Badminton League #219
Badminton League #220
Badminton League #221
Badminton League #222
Badminton League #223
Badminton League #224
Badminton League #225
Badminton League #226
Badminton League #227
Badminton League #228
Badminton League #229
Badminton League #230
Badminton League #231
Badminton League #232
Badminton League #233
Badminton League #234
Badminton League #235
Badminton League #236
Badminton League #237
Badminton League #238
Badminton League #239
Badminton League #240
Badminton League #241
Badminton League #242
Badminton League #243
Badminton League #244
Badminton League #245
Badminton League #246
Badminton League #247
Badminton League #248
Badminton League #249
Badminton League #250
Badminton League #251
Badminton League #252
Badminton League #253
Badminton League #254
Badminton League #255
Badminton League #256
Badminton League #257
Badminton League #258
Badminton League #259
Badminton League #260
Badminton League #261
Badminton League #262
Badminton League #263
Badminton League #264
Badminton League #265
Badminton League #266
Badminton League #267
Badminton League #268
Badminton League #269
Badminton League #270
Badminton League #271
Badminton League #272
Badminton League #273
Badminton League #274
Badminton League #275
Badminton League #276
Badminton League #277
Badminton League #278
Badminton League #279
Badminton League #280
Badminton League #281
Badminton League #282
Badminton League #283
Badminton League #284
Badminton League #285
Badminton League #286
Badminton League #287
Badminton League #288
Badminton League #289
Badminton League #290
Badminton League #291
Badminton League #292
Badminton League #293
Badminton League #294
Badminton League #295
Badminton League #296
Badminton League #297
Badminton League #298
Badminton League #299
Badminton League #300
Badminton League #301
Badminton League #302
Badminton League #303
Badminton League #304
Badminton League #305
Badminton League #306
Badminton League #307
Badminton League #308
Badminton League #309
Badminton League #310
Badminton League #311
Badminton League #312
Badminton League #313
Badminton League #314
Badminton League #315
Badminton League #316
Badminton League #317
Badminton League #318
Badminton League #319
Badminton League #320
Badminton League #321
Badminton League #322
Badminton League #323
Badminton League #324
Badminton League #325
Badminton League #326
Badminton League #327
Badminton League #328
Badminton League #329
Badminton League #330
Badminton League #331
Badminton League #332
Badminton League #333
Badminton League #334
Badminton League #335
Badminton League #336
Badminton League #337
Badminton League #338
Badminton League #339
Badminton League #340
Badminton League #341
Badminton League #342
Badminton League #343
Badminton League #344
Badminton League #345
Badminton League #346
Badminton League #347
Badminton League #348
Badminton League #349
Badminton League #350
Badminton League #351
Badminton League #352
Badminton League #353
Badminton League #354
Badminton League #355
Badminton League #356
Badminton League #357
Badminton League #358
Badminton League #359
Badminton League #360
Badminton League #361
Badminton League #362
Badminton League #363
Badminton League #364
Badminton League #365
Badminton League #366
Badminton League #367
Badminton League #368
Badminton League #369
Badminton League #370
Badminton League #371
Badminton League #372
Badminton League #373
Badminton League #374
Badminton League #375
Badminton League #376
Badminton League #377
Badminton League #378
Badminton League #379
Badminton League #380
Badminton League #381
Badminton League #382
Badminton League #383
Badminton League #384
Badminton League #385
Badminton League #386
Badminton League #387
Badminton League #388
Badminton League #389
Badminton League #390
Badminton League #391
Badminton League #392
Badminton League #393
Badminton League #394
Badminton League #395
Badminton League #396
Badminton League #397
Badminton League #398
Badminton League #399
Badminton League #400
Badminton League #401
Badminton League #402
Badminton League #403
Badminton League #404
Badminton League #405
Badminton League #406
Badminton League #407
Badminton League #408
Badminton League #409
Badminton League #410
Badminton League #411
Badminton League #412
Badminton League #413
Badminton League #414
Badminton League #415
Badminton League #416
Badminton League #417
Badminton League #418
Badminton League #419
Badminton League #420
Badminton League #421
Badminton League #422
Badminton League #423
Badminton League #424
Badminton League #425
Badminton League #426
Badminton League #427
Badminton League #428
Badminton League #429
Badminton League #430
Badminton League #431
Badminton League #432

   توضیحات

‏‏یک بازی جالب ترین و هیجان انگیزترین بازی های بدمینتون که تا به حال دیده اید با امکان رقابت آنلاین، راکت تان را بردارید و چنان آبشاری بزنید که حریف تان نتواند هیچ مقاومتی از خود نشان دهد! ظاهر بدمینتون بازتان را به دلخواه تغییر دهید و با دوستان تان از طریق اینترنت یا حتی در شبکه رقابت کنید. وقت آن است که تبدیل به ستاره لیگ بدمینتون شوید! ویژگی ها: - امکان رقابت با دوستان تان یا کاربران دیگر بازی از طریق اینترنت یا شبکه - امکان درست کردن کاراکتر بدمینتون بازتان، سفارشی سازی ظاهر او به دلخواه و بالا بردن سطحش - کنترل آسان کاراکتر بدمینتون بازتان - محیط چالش برانگیز بازی - طراحی ساده و در عین حال زیبا و ظریف رابط کاربری بازی - امکان زدن ضربات مختلف از جمله ضربات آبشار - امکان انتخاب لباس های مختلف برای بدمینتون بازتان برای انجام بازی در شبکه: - قبل از هر چیز هر دو طرف باید این بازی را در گوشی یا تبلت خود نصب کرده باشند. - بعد میبایست شبکه وای فای از طرف شما یا هر کدام از دوستان تان به اشتراک گذاشته شود (دو نفری که میخواهند با هم بازی کنند باید به یک شبکه وای فای متصل باشند). - بازی را باز کنید و بعد حالت تک به تک را انتخاب کنید. - مقدار سکه ای که میخواهید شرط بندی کنید را معین کنید. - حالا گزینه HOST را لمس کنید تا یک اتاق بازی درست شود. سپس منتظر بمانید تا دوست تان به این اتاق وارد شود. - تیکی کنار نامی که روی صفحه نشان داده میشود بگذارید و سپس گزینه join را لمس کنید. - حالا میتوانید با هم بازی کنید.
ترجمه شده توسط:     💞Maryam💕

   تغییرات در نسخه جدید

- UI optimized
- Minor bug fixes

   دسترسی های نرم افزار

  • اینترنت
  • دیدن وضعیت شبکه
  • خواندن وضعیت روشن/خاموش بودن wifi
  • سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای پلی
  • بیدار نگه داشتن دستگاه
  • دریافت خبر بوت شدن دستگاه
  
۳۴۶
  
۴.۸۲
amir
۱۳۹۷/۰۵/۲۷
عالی بود هر کی موافقه لایک کنه
  
pouyanrahimpour
۱۳۹۷/۰۵/۲۷
یکی از بهترین بازیهای هست که انجام دادم .دان نکنید ضرر کردی
  
مرتضی اصغر
۱۳۹۷/۰۵/۲۷
خیلی خوب بود