فا
Size:2.9MB
Version: 2.06.00(7/15/2018)
Minimum compatibility:   Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Productivity
5
2
500
Download
chargeup #1
chargeup #2
chargeup #3
chargeup #4
chargeup #5
chargeup #6
chargeup #7
chargeup #8
chargeup #9
chargeup #10
chargeup #11

   Description

--

   What's New

‏‏  - حل برخی مشکلات کوچک و انجام برخی بهینه سازی ها

‏  - اضافه کردن شماره دریافت پیامک جدید به اپلیکیشن

‏  - تغییر شرکت خدمات دهنده ussd

   Permissions

 • Internet
 • Read device network state
 • Vibrate
 • Write external storage
 • Call phone
 • Read device contacts
 • Read phone state
 • Read external storage
 • Receive sms
 • Wake lock
 • Push notification
  
2
  
5
موبکست
4/8/2017
عالیه کار راه اندازه
  
bahman kashani
8/9/2016
good