فا
Size:95.9MB
Version: 2.1.0(9/22/2016)
Minimum compatibility:   Android 2.3 (Gingerbread)
Religion
4
6
600
Download
KabootareMadineh #1
KabootareMadineh #2
KabootareMadineh #3
KabootareMadineh #4
KabootareMadineh #5
KabootareMadineh #6
KabootareMadineh #7
KabootareMadineh #8

   Description

Pilgrimage to the holy and glorious courtyard of Masjid Al Nabawi (SAW) and the Baqi Heaven, as a light dove, in simulated three-dimensional space, to create a sense of lightness and freedom


  - Precise three-dimensional simulation

  - Pilgrims crowd simulation using artificial intelligence

  - Theological arguments within the circles of wisdom

  - Interactive tutorial

   What's New

‏- رفع مشکلات جزئی

   Permissions

  • Read device network state
  • Write external storage
  • Internet
  • Read phone state
  • Wake lock
  
6
  
4
محمد طاهری
10/19/2016
اگه پولی نباشه عالی عالی اجرتون به امام حسین علیه السلام
  
s kh
9/14/2015
فوق العاده اید و البته بسیار مهجور
   +3
علی باباا
9/13/2016
سلام برای بار اول برنامه به صورت کامل پولی بود پولو پرداخت کردم ولی بعد از به روز رسانی بازم برای رفع محدودیت ازم پول میخواد لطفا رسیدگی نما