فا
Size:2.6MB
Version: 1.0.1(9/8/2018)
Productivity
5
4
200
Download
Iranian Calendar #1
Iranian Calendar #2
Iranian Calendar #3
Iranian Calendar #4
Iranian Calendar #5

   Description

Iranian Calendar is forked from Persian Calendar. Dilami Calendar has been add to this calendar and some bugs fixed.

   Permissions

  • Boot device broadcast
  • Wake lock
  • Allows the app to get your approximate location
  • Find device location
  
4
  
5
kamyaramini1999
9/10/2018
فوق العاده ، یکی از بهترین تقویم هاست که من تا الان استفاده کردم
   +3
احسان
9/8/2018
بهترین تقویم 😎
   +3
کریس ردفیلد
10/8/2018
فالو کنید