چرا باید برای ارسال نظر شماره تلفن را وارد کنم؟

بنا بر صلاح‌دید تیم مایکت برای جلوگیری از ثبت نظرات جعلی یا فریب دهنده، ثبت شماره تلفن در حساب کاربری ضروری است.

Was this article helpful?
Dislike 0