چرا باید برای ارسال نظر شماره تلفن را وارد کنم؟

بنا به صلاحدید تیم مایکت برای جلوگیری از ثبت نظرات جعلی یا فریب دهنده لزوم بر این است تا شماره تلفن در حساب کاربری ثبت شده باشد.

Was this article helpful?
Dislike 0