دانلود مایکت
En
۱۵
Amir Amir

✡الله✡ بانام خالق یکتا خدایی که برهمه چیزآگاه است بی نیازوتوانا خدایی که شاهداعمال همه ماست چه غرورانگیزاست داشتن خدایی به این بزرگی که قابل وصف نیست

آخرین فعالیت: ٥ ساعت پیش