دانلود مایکت
En
۲۶
Amir

چرا غم میخوری ازبهر مردن مگر آنها که غم خوردن نمردن برو از کنج قبرستان گذر کن ببین از مال دنیایی چه بردن :عمر گران میگذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرودروبه تباهی (( خیلی زود میگذرد))

آخرین فعالیت: قبل از یک هفته پیش