دانلود مایکت
En
۲۳
یزدان

برما گذشت نیک و بد اما تو روزگار فکری به حال خویش کن این روزگار نیست

آخرین فعالیت: دیروز

موردی وجود ندارد