چگونه با توسعه دهنده یک برنامه تماس بگیرم؟

درون برنامهٔ مایکت، در صفحه جزئیات هر برنامه، اطلاعات تماس سازنده در پایین صفحه نوشته شده است.

Was this article helpful?
Dislike 0