Home Application Education
zanboreasal

zanboreasal

Type Application
Category Education
Download count100
Developer M P
Version1
Size6 MB
Last update6/9/2020
‏‏زنبور عسل یکی ازحشراتمفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان می‌باشد. زنبور عسل خیلی پیش از انساندر رویزمینبوجود آمده و زندگی می‌کرده است. زنبور عسل حدود 150 میلیون سال قبل وجود داشته ومشغول زاد و ولد بوده است. منتها با این تفاوت که در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بودهو مثل خیلی از زنبورهای غیر عسلی امروزی ، زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانهمخصوص بخود را داشته و در آن زندگی می‌کرده است. کندو محلی است که زنبورها در آنتولد یافته ، کار کرده ، خواهران و برادران خود را پرورش داده و مواد غذایی لازمهرا در آن انبار و ذخیره می‌کنند. زنبور عسل دارای نژادهای مختلف است و ساختمان بدنیپیچیده‌ای دارند. امیدوارم مورد پسندتون قرار گیرد.
You need to install data files in order to run this Application. Myket will download and install these files automatically.

In order to install this app, you should download and install Myket first. The will be automatically installed then.

×

Install Myket on your device