دریافت مایکت
En

المان‌های گرافیکی مایکت

    دکمه دانلود

اگر برنامه خود را در مایکت ارائه داده باشید و بخواهید دکمه دانلود برنامه‌تان را در وب‌ سایت، ایمیل، خبرنامه‌ها، آگهی‌های بازرگانی تلویزیون، تبلیغات چاپی‌و.... قرار دهید؛ می‌توانید از دکمه‌های زیر استفاده کنید.

دکمه‌های مایکت به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شده است. به هیچ عنوان آن‌ها را به زبان‌های دیگر ترجمه نکنید. در صورت نیاز این موضوع را با ما مطرح نمایید.

برای به دست آوردن آدرس اینترنتی برای برنامه خود در مایکت، به صفحهٔ محصول خود در سایت مایکت رفته و URL در آدرس‌بار را کپی و در پشت دکمهٔ دانلود از مایکت قرار دهید.

در پایین هر دکمه سایز‌های استاندارد آن قرار داده شده که با توجه به محل استفاده از آن‌ها مانند سایت یا موبایل، می‌توانید سایز مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر آن؛ فایل را دریافت کنید.

    پالت رنگی مایکت

رنگ اصلی مایکت آبی می‌باشد و رنگ مکمل ارغوانی (magenta) انتخاب شده است. لطفاً طبق کد‌های درج شده و تنها از این دو رنگ استفاده نمایید.

دقت نمایید به هیچ عنوان دکمه‌ها، لوگو‌ و... را نباید تغییر رنگ دهید و یا از رنگ دوم مایکت برای آن‌ها استفاده نکنید.

در ﻣﻮاﻗــﻊ ﭼــﺎپ ﺗــﮏ رﻧــﮓ، ﻟﻮﮔــﻮ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت آﺑــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ، زﯾــﺮا آﺑــﯽ رﻧــﮓ اﺻﻠــﯽ اﺳــﺖ.

RGB 0/176/255
CMYK 56/17/0/0
# 00B0FF
RGB255/0/131
CMYK0/97/11/0
#FF0083
logo-samandehi