دانلود مایکت
En

المان‌های گرافیکی مایکت

این راهنما برای راحتی کار توسعه‌دهندگان در استفاده از المان‌های گرافیکی مایکت آماده شده است. این راهنما شامل موارد زیر می‌گردد:

لوگو

دکمه دانلود

حریم دکمه‌ها

آیکون

پالت

شعار

لینک سایت

لوگو ﻣﺎﯾﮑــﺖ ﯾــﮏ اﯾﻤﻮﺟــﯽ (happy face) اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺗﻨﺎﺳــﺒﺎت ﯾــﮏ ﺻــﻮرت را داراﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ جوان، پویا و خوش اخلاق مایکت را نشان می‌دهد.

در استفاده از ﻧﺸﺎنه نوشتهٔ مایکت دقت نمایید فقط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ شود.

    دکمه دانلود

اگر برنامه خود را در مایکت ارائه داده باشید و بخواهید دکمه دانلود برنامه‌تان را در وب‌ سایت، ایمیل، خبرنامه‌ها، آگهی‌های بازرگانی تلویزیون، تبلیغات چاپی‌و.... قرار دهید؛ می‌توانید از دکمه‌های زیر استفاده کنید.

هرگز از نشان‌ها و علامت‌های خود استفاده نکنید و یا تغییری در دکمه ها ندهید.

دکمه‌های مایکت به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شده است. به هیچ عنوان آن‌ها را به زبان‌های دیگر ترجمه نکنید. در صورت نیاز این موضوع را با ما مطرح نمایید.

رنگ پس‌ زمینه برای دکمه‌ها معمولا سفید است و پیشنهاد ما برای این پس ‌زمینه، استفاده از دکمهٔ مشکی است . در غیراینصورت و برای پس زمینه‌های تیره می‌توانید از دکمهٔ آبی استفاده نمایید.

برای به دست آوردن آدرس اینترنتی برای برنامه خود در مایکت، به صفحهٔ محصول خود در سایت مایکت رفته و URL در آدرس‌بار را کپی و در پشت دکمهٔ دانلود از مایکت قرار دهید.

در پایین هر دکمه سایز‌های استاندارد آن قرار داده شده که با توجه به محل استفاده از آن‌ها مانند سایت یا موبایل، می‌توانید سایز مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر آن؛ فایل را دریافت کنید.

    حریم دکمه ها

ﻟﻮﮔــﻮی ﻣﺎﯾﮑــﺖ وﻗﺘــﯽ در ﯾــﮏ ﮐﺎدر، ﻗــﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿــﺮد، از ﻫــﺮ ﭼﻬﺎر ﻃــﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﭘﻬﻨﺎی m، ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ مانند نمونه:

    آیکون

اندازه‌های مختلف آیکون‌ها در زیر آن‌ها نوشته شده است. به هیچ عنوان از آیکون مایکت به تنهایی و برای لینک به صفحه برنامه خود استفاده نکنید. برای این منظور از دکمهٔ دانلود از مایکت استفاده نمایید.

توصیه می‌شود در صورتی که پس زمینه روشن است از آیکون آبی مایکت و در پس زمینهٔ تیره از آیکون سفید مایکت استفاده نمایید.

    پالت رنگی مایکت

رنگ اصلی مایکت آبی می‌باشد و رنگ مکمل ارغوانی (magenta) انتخاب شده است. لطفاً طبق کد‌های درج شده و تنها از این دو رنگ استفاده نمایید.

دقت نمایید به هیچ عنوان دکمه‌ها، لوگو‌ و... را نباید تغییر رنگ دهید و یا از رنگ دوم مایکت برای آن‌ها استفاده نکنید.

در ﻣﻮاﻗــﻊ ﭼــﺎپ ﺗــﮏ رﻧــﮓ، ﻟﻮﮔــﻮ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت آﺑــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ، زﯾــﺮا آﺑــﯽ رﻧــﮓ اﺻﻠــﯽ اﺳــﺖ.

RGB 0/176/255
CMYK 56/17/0/0
# 00B0FF
RGB255/0/131
CMYK0/97/11/0
#FF0083

    شعار

در صورتی که تمایل به استفاده از لوگو به همراه شعار مایکت داشته باشید نمونهٔ فارسی و انگلیسی آن در زیر قابل دریافت است:

    لینک سایت

برای استفاده از لینک سایت مایکت از تصویر زیر استفاده نمایید: