فا
khabar news

khabar news

Version: v1.0  (1/22/2017)
400
1
MB
khabar news #1khabar news #2khabar news #3

  Description

خبرگزاری خبر نیوز
اخبار سیاسی
اخبار اجتماعی
اخبار اقتصادی
اخبار شخصیت ها
اخبار ورزشی
اخبار فرهنگ و هنر
اخبار فناوری
اخبار سرگرمی
اخبار موفقیت

  Permissions

  • Read device network state
  • Internet
  • Write external storage
  • Read external storage
  • Push notification
  • Wake lock

User Also Installed

  
LatestNews
LatestNews
News & Magazines
KhabarFori
KhabarFori
News & Magazines
BBC News
BBC News
News & Magazines
Asre Khodro
Asre Khodro
News & Magazines
KhabarAzMa
KhabarAzMa
News & Magazines
city news
city news
News & Magazines
Khabar Zende
Khabar Zende
News & Magazines
parsi khabar
parsi khabar
News & Magazines