دانلود مایکت
En
حجم:۷۲.۸ مگابایت
نسخه: ۸.۱۰.۲۲.۲۱.x۸۶(۱۳۹۷/۰۴/۲۶)
حداقل سازگاری:   Android 5.0 (Lollipop)
کاربردی
4.63
15,546
۳
میلیون
دانلود
Google #1
Google #2
Google #3
Google #4
Google #5
Google #6
Google #7
Google #8
Google #9
Google #10
Google #11
Google #12
Google #13
Google #14
Google #15
Google #16
Google #17
Google #18
Google #19
Google #20
Google #21
Google #22
Google #23
Google #24
Google #25
Google #26
Google #27
Google #28
Google #29
Google #30
Google #31
Google #32
Google #33
Google #34
Google #35
Google #36
Google #37
Google #38
Google #39
Google #40
Google #41
Google #42
Google #43
Google #44
Google #45
Google #46
Google #47
Google #48
Google #49
Google #50
Google #51
Google #52
Google #53
Google #54
Google #55
Google #56
Google #57
Google #58
Google #59
Google #60
Google #61
Google #62
Google #63
Google #64
Google #65
Google #66
Google #67
Google #68
Google #69
Google #70
Google #71
Google #72
Google #73
Google #74
Google #75
Google #76
Google #77
Google #78
Google #79
Google #80
Google #81
Google #82
Google #83
Google #84
Google #85
Google #86
Google #87
Google #88
Google #89
Google #90
Google #91
Google #92
Google #93
Google #94
Google #95
Google #96
Google #97
Google #98
Google #99
Google #100
Google #101
Google #102
Google #103
Google #104
Google #105
Google #106
Google #107
Google #108
Google #109
Google #110
Google #111
Google #112
Google #113
Google #114
Google #115
Google #116
Google #117
Google #118
Google #119
Google #120
Google #121
Google #122
Google #123
Google #124
Google #125
Google #126
Google #127
Google #128
Google #129
Google #130
Google #131
Google #132
Google #133
Google #134
Google #135
Google #136
Google #137
Google #138
Google #139
Google #140
Google #141
Google #142
Google #143
Google #144
Google #145
Google #146
Google #147
Google #148
Google #149
Google #150
Google #151
Google #152
Google #153
Google #154
Google #155
Google #156
Google #157
Google #158
Google #159
Google #160
Google #161
Google #162
Google #163
Google #164
Google #165
Google #166
Google #167
Google #168
Google #169
Google #170
Google #171
Google #172
Google #173
Google #174
Google #175
Google #176
Google #177
Google #178
Google #179
Google #180
Google #181
Google #182
Google #183
Google #184
Google #185
Google #186
Google #187
Google #188
Google #189
Google #190
Google #191
Google #192
Google #193
Google #194
Google #195
Google #196
Google #197
Google #198
Google #199
Google #200
Google #201
Google #202
Google #203
Google #204
Google #205
Google #206
Google #207
Google #208
Google #209
Google #210
Google #211
Google #212
Google #213
Google #214
Google #215
Google #216
Google #217
Google #218
Google #219
Google #220
Google #221
Google #222
Google #223
Google #224
Google #225
Google #226
Google #227
Google #228
Google #229
Google #230
Google #231
Google #232
Google #233
Google #234
Google #235
Google #236
Google #237
Google #238
Google #239
Google #240
Google #241
Google #242
Google #243
Google #244
Google #245
Google #246
Google #247
Google #248
Google #249
Google #250
Google #251
Google #252
Google #253
Google #254
Google #255
Google #256
Google #257
Google #258
Google #259
Google #260
Google #261
Google #262
Google #263
Google #264
Google #265
Google #266
Google #267
Google #268
Google #269
Google #270
Google #271
Google #272
Google #273
Google #274
Google #275
Google #276
Google #277
Google #278
Google #279
Google #280
Google #281
Google #282
Google #283
Google #284
Google #285
Google #286
Google #287
Google #288
Google #289
Google #290
Google #291
Google #292
Google #293
Google #294
Google #295
Google #296
Google #297
Google #298
Google #299
Google #300
Google #301
Google #302
Google #303
Google #304
Google #305
Google #306
Google #307
Google #308
Google #309
Google #310
Google #311
Google #312
Google #313
Google #314
Google #315
Google #316
Google #317
Google #318
Google #319
Google #320
Google #321
Google #322
Google #323
Google #324
Google #325
Google #326
Google #327
Google #328
Google #329
Google #330
Google #331
Google #332
Google #333
Google #334
Google #335
Google #336
Google #337
Google #338
Google #339
Google #340
Google #341
Google #342
Google #343
Google #344
Google #345
Google #346
Google #347
Google #348
Google #349
Google #350
Google #351
Google #352
Google #353
Google #354
Google #355
Google #356
Google #357
Google #358
Google #359
Google #360
Google #361
Google #362
Google #363
Google #364
Google #365
Google #366
Google #367
Google #368
Google #369
Google #370
Google #371
Google #372
Google #373
Google #374
Google #375
Google #376
Google #377
Google #378
Google #379
Google #380
Google #381
Google #382
Google #383
Google #384
Google #385
Google #386
Google #387
Google #388
Google #389
Google #390
Google #391
Google #392
Google #393
Google #394
Google #395
Google #396
Google #397
Google #398
Google #399
Google #400
Google #401
Google #402
Google #403
Google #404
Google #405
Google #406
Google #407
Google #408
Google #409
Google #410
Google #411
Google #412
Google #413
Google #414
Google #415
Google #416
Google #417
Google #418
Google #419
Google #420
Google #421
Google #422
Google #423
Google #424
Google #425
Google #426
Google #427
Google #428
Google #429
Google #430
Google #431
Google #432
Google #433
Google #434
Google #435
Google #436
Google #437
Google #438
Google #439
Google #440
Google #441
Google #442
Google #443
Google #444
Google #445
Google #446
Google #447
Google #448
Google #449
Google #450
Google #451
Google #452
Google #453
Google #454
Google #455
Google #456
Google #457
Google #458
Google #459
Google #460
Google #461
Google #462
Google #463
Google #464
Google #465
Google #466
Google #467
Google #468
Google #469
Google #470
Google #471
Google #472
Google #473
Google #474
Google #475
Google #476
Google #477
Google #478
Google #479
Google #480
Google #481
Google #482
Google #483
Google #484
Google #485
Google #486
Google #487
Google #488
Google #489
Google #490
Google #491
Google #492
Google #493
Google #494
Google #495
Google #496
Google #497
Google #498
Google #499
Google #500
Google #501
Google #502
Google #503
Google #504
Google #505
Google #506
Google #507
Google #508
Google #509
Google #510
Google #511
Google #512
Google #513
Google #514
Google #515
Google #516
Google #517
Google #518
Google #519
Google #520
Google #521
Google #522
Google #523
Google #524
Google #525
Google #526
Google #527
Google #528
Google #529
Google #530
Google #531
Google #532
Google #533
Google #534
Google #535
Google #536
Google #537
Google #538
Google #539
Google #540
Google #541
Google #542
Google #543
Google #544
Google #545
Google #546
Google #547
Google #548
Google #549
Google #550
Google #551
Google #552
Google #553
Google #554
Google #555
Google #556
Google #557
Google #558
Google #559
Google #560
Google #561
Google #562
Google #563
Google #564
Google #565
Google #566
Google #567
Google #568
Google #569
Google #570
Google #571
Google #572
Google #573
Google #574
Google #575
Google #576
Google #577
Google #578
Google #579
Google #580
Google #581
Google #582
Google #583
Google #584
Google #585
Google #586
Google #587
Google #588
Google #589
Google #590
Google #591
Google #592
Google #593
Google #594
Google #595
Google #596
Google #597
Google #598
Google #599
Google #600
Google #601
Google #602
Google #603
Google #604
Google #605
Google #606
Google #607
Google #608
Google #609
Google #610
Google #611
Google #612
Google #613
Google #614
Google #615
Google #616
Google #617
Google #618
Google #619
Google #620
Google #621
Google #622
Google #623
Google #624
Google #625
Google #626
Google #627
Google #628
Google #629
Google #630
Google #631
Google #632
Google #633
Google #634
Google #635
Google #636
Google #637
Google #638
Google #639
Google #640
Google #641
Google #642
Google #643
Google #644
Google #645
Google #646
Google #647
Google #648
Google #649
Google #650
Google #651
Google #652
Google #653
Google #654
Google #655
Google #656
Google #657
Google #658
Google #659
Google #660
Google #661
Google #662
Google #663
Google #664
Google #665
Google #666
Google #667
Google #668
Google #669
Google #670
Google #671
Google #672
Google #673
Google #674
Google #675
Google #676
Google #677
Google #678
Google #679
Google #680
Google #681
Google #682
Google #683
Google #684
Google #685
Google #686
Google #687
Google #688
Google #689
Google #690
Google #691
Google #692
Google #693
Google #694
Google #695
Google #696
Google #697
Google #698
Google #699
Google #700
Google #701
Google #702
Google #703
Google #704
Google #705
Google #706
Google #707
Google #708
Google #709
Google #710
Google #711
Google #712
Google #713
Google #714
Google #715
Google #716
Google #717
Google #718
Google #719
Google #720
Google #721
Google #722
Google #723
Google #724
Google #725
Google #726
Google #727
Google #728
Google #729
Google #730
Google #731
Google #732
Google #733
Google #734
Google #735
Google #736
Google #737
Google #738
Google #739
Google #740
Google #741
Google #742
Google #743
Google #744
Google #745
Google #746
Google #747
Google #748
Google #749
Google #750
Google #751
Google #752
Google #753
Google #754
Google #755
Google #756
Google #757
Google #758
Google #759
Google #760
Google #761
Google #762
Google #763
Google #764
Google #765
Google #766
Google #767
Google #768
Google #769
Google #770
Google #771
Google #772
Google #773
Google #774
Google #775
Google #776
Google #777
Google #778
Google #779
Google #780
Google #781
Google #782
Google #783
Google #784
Google #785
Google #786
Google #787
Google #788
Google #789
Google #790
Google #791
Google #792
Google #793
Google #794
Google #795
Google #796
Google #797
Google #798
Google #799
Google #800
Google #801
Google #802
Google #803
Google #804
Google #805
Google #806
Google #807
Google #808
Google #809
Google #810
Google #811
Google #812
Google #813
Google #814
Google #815
Google #816
Google #817
Google #818
Google #819
Google #820
Google #821
Google #822
Google #823
Google #824
Google #825
Google #826
Google #827
Google #828
Google #829
Google #830
Google #831
Google #832
Google #833
Google #834
Google #835
Google #836
Google #837
Google #838
Google #839
Google #840
Google #841
Google #842
Google #843
Google #844
Google #845
Google #846
Google #847
Google #848
Google #849
Google #850
Google #851
Google #852
Google #853
Google #854
Google #855
Google #856
Google #857
Google #858
Google #859
Google #860
Google #861
Google #862
Google #863
Google #864
Google #865
Google #866
Google #867
Google #868
Google #869
Google #870
Google #871
Google #872
Google #873
Google #874
Google #875
Google #876
Google #877
Google #878
Google #879
Google #880
Google #881
Google #882
Google #883
Google #884
Google #885
Google #886
Google #887
Google #888
Google #889
Google #890
Google #891
Google #892
Google #893
Google #894
Google #895
Google #896
Google #897
Google #898
Google #899
Google #900
Google #901
Google #902
Google #903
Google #904
Google #905
Google #906
Google #907
Google #908
Google #909
Google #910
Google #911
Google #912
Google #913
Google #914
Google #915
Google #916
Google #917
Google #918
Google #919
Google #920
Google #921
Google #922
Google #923
Google #924
Google #925
Google #926
Google #927
Google #928
Google #929
Google #930
Google #931
Google #932
Google #933
Google #934
Google #935
Google #936

   توضیحات

‏‏با این برنامه Google شما همواره از موضوعاتی که برایتان مهم است مطلع می مانید. جواب سوال‌هایتان را سریع می‌گیرید وبه دنبال علائق خود می‌گردید،. هرچه بیشتر از این برنامه استفاده کنید بیشتر به آن وابسته می‌شوید.
‏ویژگی‌ها:
‏- جست و جوی راحت ِ رستوران ها و مغازه ها، جدول مسابقات ورزشی ، زمان پخش فیلم‌ها، تصاویر و ویدئو ها، اخبار و هرچیز دیگری که دوست دارید.
‏- اطلاع از آخرین اتفاق ها در زمینه ای که دوست دارید، آب و هوا و ...
‏- وقتی اینترنت شما ضعیف است جستجوی شما ذخیره می گردد تا دوباره در زمان اتصال بهتر آن را جست و جو کنید.

   تغییرات در نسخه جدید

‏‏* در هنگام جستجو از دستورات صوتی استفاده کنید حتی زمانی که دستگاه شما به اینترنت متصل نیست سعی کنید بگویید لغو ناوبری من یا مقدار زمان ورود چیست؟ یا جستجوی بعدی من چیست؟
‏* آیا سرعت اتصال شما ضعیف است ؟ گوگل اگر جستجوی خود را نتواند انجام دهد پس از اینکه شما دوباره متصل شوید نتایج را به شما ارائه می دهد
‏* اگر کارت های مفید عیب یابی خطا های مربوط به اتصال هنگام جستجوی شما در دسترس نیست به این دلیل است که دستگاه شما آفلاین است
‏* گزینه های سفارشی سازی جدید برای کارت های خبری خود در دسترس است
ترجمه شده توسط:     فرزند کوروشم

   دسترسی های نرم افزار

 • ارسال نوتیفیکیشن
 • خواندن لیست مخاطبان دستگاه
 • افزودن به مخاطبان دستگاه
 • دیدن وضعیت شبکه
 • اینترنت
 • دسترسی به احراز هویت دستگاه
 • تغییر در حساب‌های کاربری دستگاه
 • نوشتن تنظیمات
 • دسترسی به سرویس‌های گوگل
 • فرستادن اعلان به خارج از برنامه
 • خواندن وضعیت روشن/خاموش بودن wifi
 • تغییر وضعیت wifi
 • دسترسی کامل به بلوتوث
 • تغییر وضعیت شبکه
 • خواندن حافظه گوشی
 • دریافت خبر بوت شدن دستگاه
 • بیدار نگه داشتن دستگاه
 • خواندن فعالیت‌های شما در گوگل
 • خواندن پروفایل شخصی شما در دستگاه
 • پیدا کردن موقعیت جغرافیایی از روی شبکه
 • پیدا کردن موقعیت جغرافیایی دستگاه
 • Bluetooth
 • برقراری تماس
 • دریافت حساب‌های کاربری دستگاه
 • تغییر تنظیمات صدا
 • خواندن تقویم
 • خواندن اس ام اس
 • خواندن وضعیت گوشی
 • خواندن اتصال برنامه‌ها به اکانت‌های دستگاه
 • ضبط صدا
 • ارسال اس ام اس
 • لرزش دستگاه
 • دسترسی به تسک‌های دستگاه
 • نوشتن تقویم
 • نوشتن بر روی حافظه گوشی
 • نوشتن اس ام اس
 • تنظیم آلارم
 • خواندن جیمیل
 • خواندن نام کاربری اکانت گوگل
 • دوربین
 • فلش دستگاه
 • استفاده از مدیریت دانلود دستگاه بدون اعلان
 • تغییر تصویر پس‌زمینه
 • تغییر راهنمای تصویر پس‌زمینه
 • دسترسی کامل به اطلاعت دیگر ویجت‌ها
 • اضافه کردن میان‌بر به صفحهٔ خانهٔ دستگاه
  
15,546
  
4.63
Aℳirhosseiŋ
۱۳۹۷/۰۴/۲۸
عٍََََِِِـاٍََََِِِِلًًَِِِـ×_×
‎−1    +4
akbar
۱۳۹۷/۰۴/۲۸
کارش درسته کاکو برای خودش غولیه مگه نه دوسیا ؟
   +1
میکا
۱۳۹۷/۰۴/۲۸
خیلی خوبه ممنون :-)
   +1

بقیهٔ برنامه‌های این سازنده

برنامه‌های مشابه

شاید دوست داشته‌ باشی