برنامه‌های موجود در کافه بازار

اگر برنامه یا بازی شما قبلا پرداخت درون برنامه ای کافه بازار (cafe bazaar) را پیاده سازی کرده است، و میخواهید پرداخت مایکت را به آن اضافه کنید، تنها سه تغییر کوچک نیاز است تا برنامه‌ای را که در حال حاضر با سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای کافه بازار کار می‌کند را با سرویس پرداخت مایکت انتقال دهید:

تغییر اول: در فایل AndroidManifest.xml این خط را پیدا کنید:

<uses-permission android:name="com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR" />

و با خط زیر جایگزین کنید:

<uses-permission android:name="ir.mservices.market.BILLING" />

تغییر دوم: در کلاس IabHelper این تکه کد را پیدا کنید:

Intent serviceIntent = new Intent("ir.cafebazaar.pardakht.InAppBillingService.BIND");
serviceIntent.setPackage("com.farsitel.bazaar");

و آنها را با کد دو خط زیر جایگزین کنید:

Intent serviceIntent = new Intent("ir.mservices.market.InAppBillingService.BIND");
serviceIntent.setPackage("ir.mservices.market");

تغییر سوم: کلید رمز عمومی (Public Key) مربوط به برنامهٔ خود را از پنل توسعه‌دهندگان مایکت دریافت کنید و در زمان ساختن IabHelper از این کلید استفاده کنید:

mHelper = new IabHelper(context, base64EncodedPublicKey);

بعد از انجام این سه تغییر، برنامه‌ٔ خود را تست کنید و در نظر داشته باشید، که روی دستگاهی که روی آن برنامهٔ خود را تست می‌کنید، مایکت نصب شده باشد.

برای چک کردن پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای با سرور مایکت، جهت اطمینان از وضعیت آن‌ها و جلوگیری از تقلب در خرید درون‌برنامه‌ای، مستند استفاده از API صحت سنجی خرید مایکت را ببینید.
Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: برنامه‌های موجود در گوگل پلی