تعیین زمان انتشار

برنامه ها پس از بررسی و تایید توسط مایکت منتشر می شوند اما ممکن است شما قصد انتشار برنامه در تاریخ مشخصی را داشته باشید. برای تعیین زمان انتشار برنامه می توانید پس از تکمیل تمامی بخش های برنامه و انتخاب گزینه ارسال برای تایید نهایی زمان انتشار برای برنامه تعیین نمایید. لازم به ذکر است در صورتی که برنامه شما تایید شود تا زمان انتشار مدنظر شما در حالت غیرفعال باقی می ماند و امکان تغییر زمان وجود ندارد .

زمان و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس ارسال برای تایید را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه حذف زمان انتشار به مرحله قبل باز می گردید و می توانید بدون انتخاب زمان انتشار برنامه را ارسال نمایید.


Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: انتخاب تگ لاین
بعدی: مدیریت وضعیت برنامه