آموزش گرافیک دو بعدی (2D) در برنامه‌نویسی اندروید

برای رسم گرافیک دو بعدی نیاز به یک کلاس شخصی سازی شده است که فرزند کلاس view باشد

اگر برنامه ما به مانند بازی ها دارای انیمیشن باشد باید از thread  استفاده کنیم تا در بازه های زمانی مشخص گرافیک برنامه را به روز کنیم و دوباره باز طراحی کنیم.

public class ClassName extends View {
 // required constructor
 public ClassName(Context context, AttributeSet attrs) {
 super(context, attrs);
 }
 // this method draws on the view
 @Override
 protected void onDraw(Canvas canvas) {
 super.onDraw(canvas);
 drawing code;
 }
// recall: y-axis increases downward! 

}

شما میتوانید به راحتی کلاسی را که در layout ساختیه اید در activity  مورد نظر خود استفاده کنید. به این مثال توجه کنید:

<!-- res/layout/activity_main.xml -->
<RelativeLayout ...
tools:context=".MainActivity">

   <packageName.ClassName
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   ...
   />

</RelativeLayout>

متد های کلاس Canvas

متدشرح
drawARGB(alpha, r, g, b)برای پر کردن کادر با رنگ و مقدار آن rgb است
drawArc(…)رسم بیضی
drawBitmap(bmp, x, y, null)رسم تصویر
drawCircle(centerX, enter, r, paint)رسم دایره
drawLine(x1, y1, x2, y2, paint)رسم خط
drawOval(x1, y1, x2, y2, paint) * (requires Android 5.0) drawOval(new RectF(x1, y1, x2, y2), paint)رسم بیضی
drawPoint(x, y, paint)رسم یک نقطه
drawRect(x1, y1, x2, y2, paint) * (requires Android 5.0)   drawRect(new RectF(x1, y1, x2, y2), paint)رسم مستطیل
drawRoundRect(x1, y1, x2, y2, rx, ry, paint) * (requires Android 5.0) drawRoundRect(new RectF(x1, y1, x2, y2), rx, ry, paint)رسم متسطیل با گوشه های مدور
drawText(“str”, x, y, paint)رسم متن
getWidth() getHeight()برای گرفتن ارتفاع و عرض

آشنایی با کلاس Paint

اکثر متد‌های بالا از کلاس Paint  استفاده میکنند، یک رنگ که برای رسم اشکال استفاده میشود.

یک شی از کلاس Paint  بسازید و به آن مقدار opacity و رنگ مورد نظر را بدهید، رنگ ها در آن بر اساس RGB است (red, green, blue)

Paint name = new Paint();
name.setARGB(alpha, red, green, blue);
// example
Paint purple = new Paint();
purple.setARGB(255, 255, 0, 255);
purple.setStyle(Style.FILL_AND_STROKE); // FILL, STROKE

کلاس Paint دارای متد‌‌های پرکاربرد دیگری نیز می‌باشد که از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

getTextBounds, measureText, setAlpha, setAntiAlias, setStrokeWidth, setStyle, setTextAlign, setTextSize, setTypeface

آشنایی با فونت و Typeface

فونت در اندروید typeface  نامیده میشود و به راحتی میتوان در Paint  یک typeface  قرار داد و از آن استفاده کرد:

Typeface.create("font name", Typeface.STYLE);
 styles: NORMAL, BOLD, ITALIC, BOLD_ITALIC

و یا میتواند بر اساس font family باشد:

Typeface.create(Typeface.FAMILY_NAME, Typeface.STYLE)
family names: DEFAULT, MONOSPACE, SERIF, SANS_SERIF

و یا میتواند بر اساس فایل فونت که در داخل سورس برنامه قرار دارد باشد:

Typeface.createFromAsset(getAssets(), "filename")

به نمونه کد زیر توجه کنید:

// example: use a 40-point monospaced blue font
Paint p = new Paint();
p.setTypeface(
Typeface.create(Typeface.MONOSPACE, Typeface.BOLD));
p.setTextSize(40);
p.setARGB(255, 0, 0, 255);

آشنایی با تصاویر Bitmap

برای رسم تصاویر (مثل تصاویر با فرمت .png  و .jpg) از کلاس Bitmap استفاده کنید:

Bitmap name = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ID);

مثال: رسم تصویر قلب در نقطه ی (0,0) صفحه:

Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.heart);
;(canvas.drawBitmap(bmp, 0, 0, null

همچنین شما میتوانید از یک ورودی استریم (آدرس یک فایل روی شبکه وب) مقدار bitmap  بگیرید:

URL url = new URL("http://example.com/myImage.jpg");
Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeStream(url.openStream());

حال یک برنامه مینویسیم که در صفحه‌ی اصلی خود custom view  به شکل زیر داشته باشد:

 • دایره‌ی قرمز بیرونی ۱۰۰٪ از فضای طول و عرض ویو را گرفته است
 • ۵ دایره وجود دارد که همگی وسط چین شده‌اند و ۳ تای آنها قرمز و ۲ تای آنها سفید است
 • هر دایره ۲۰ درصد کوچکتر از دایره‌ی قبلی است.
 • دایره‌ی اول (دایره‌ی قرمز رنگ) ۱۰۰٪ از صفحه است
 • دایره‌ی دوم (سفید) ۸۰٪ از صفحه است
 • دایره‌ی سوم (قرمز) ۶۰٪ از صفحه است
 • دایره‌ی چهارم (سفید) ۴۰٪ از صفحه است
 • دایره‌ی پنجم (قرمز) ۲۰٪ از صفحه است

کد این برنامه به صورت زیر خواهد بود:

public class TargetView extends View {
 public TargetView(Context context, AttributeSet attrs) {
  super(context, attrs);
 }
 @Override
 protected void onDraw(Canvas canvas) {
  super.onDraw(canvas);
  Paint red = new Paint();
  red.setARGB(255, 255, 0, 0);
  Paint white = new Paint();
  white.setARGB(255, 255, 255, 255);
  int w = canvas.getWidth(), h = canvas.getHeight();
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
   canvas.drawOval(new RectF(/*x*/ w*i/10, /*y*/ h*i/10,
   /*w*/ w*(10-i)/10, /*h*/ h*(10-i)/10),
   /*paint*/ i % 2 == 0 ? red : white);
   }
  }
{

برای اینکه به یک view انیمیشن دهید باید آنرا در فواصل زمانی مشخص از نو رسم کنید

در هر رسم دوباره مکان و مقادیر موجود در view شخصی‌سازی شده را باید تغییر دهید

یک ویو را با فراخوانی متد invalidate میتوان مجبور کرد که خود را دوباره رسم نماید

ولی شما نمیتوانید این کار را در یک حلقه انجام دهید چرا که این موضوع باعث کندی برنامه شما خواهد شد

کد جاوا یک برنامه نمونه

در این بخش یک برنامه ایجاد می کنید که در آن یک نقطه قرمز وجود داشته باشد که در مختصات x/y شروع به حرکت کند و با زدن بر روی یک نقطه از صفحه دایره شروع به برگشت نماید

 • تصویر پس‌زمینه: زرد
 • رنگ دایره: قرمز
 • اندازه دایره : ۱۰۰ در ۱۰۰ پیکسل

دایره به صورت تصادفی در مختصات x  و y شروع به حرکت کند و مقادیر آنها کمتر از ۸۰ پیکسل باشد نقطه باید ۵۰ بار در هر ثانیه باز طراحی شود

برای هندل کردن کلیک کاربر بر روی صفحه یک متد onTouchEvent را فراخوانی میکنیم:

@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
 float x = event.getX();
 float y = event.getY();
 if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
 // code to run when finger is pressed

 }
 return super.onTouchEvent(event);
{

اگر میخواهید کلیک بر روی دکمه‌ها را هندل کنید ( اگر دستگاه مقصد برنامه داری کیبورد است)، در سازنده‌ی ویو مورد نظر خود دریافت فوکوس کیبورد را بنویسید:

requestFocus();
setFocusableInTouchMode(true);

در کلاس ویو شخصی سازی خود متد onKeyDown/Up را بنویسید؛ هر کلید دارای یک مقدار عددی است مانند KeyEvent.KEYCODE_ENTER

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
 if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_X) {
 // code to run when user presses the X key
 }
 return super.onKeyDown(keyCode, event);
{

برای جلوگیری از خاموش شدن صفحه از wake lock میتوانید استفاده کنید. برای اینکار در AndroidManifest.xml مقدار زیر را وارد کنید:

<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

در کد جاوایی خود نیز کافیست در activity کد زیر را وارد کنید:

// create the lock (probably in onCreate)
PowerManager pwr = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE);
WakeLock lock = pwr.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,
"my lock");
// turn on the lock (in onResume)
lock.acquire();
// turn off the lock (in onPause)
lock.release();

برای قرار دادن برنامه در حالت تمام صفحه که دیگر نوتیفیکیشن‌ها و نوار بالای صفحه را نشان ندهد باید کد زیر را در کلاس اکتیویتی خود وارد نمایید:

requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); getWindow().setFlags( WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
قرار دادن برنامه در حالت تمام صفحه
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: آموزش دیتابیس Room در اندروید
بعدی: مفهوم Thread در برنامه‌نویسی اندروید