مستند به‌روزرسانی جاوا – روش قدیمی (Native)

برای به‌روزرسانی پرداخت درون‌برنامه‌ای، ابتدا سورس-کد برنامه نمونه (TrivialDrive) را از اینجا دریافت کنید. همچنین از اینجا می‌توانید تغییراتی را که نسبت به نسخه قبل اعمال کردیم را مشاهده کنید.

۱. تمام فایل‌های موجود در پوشه‌ utils را با فایل‌های پروژه خود (فایل‌های پوشه utils که قبلا در پروژه خود اضافه کرده‌ بودید) اضافه و Replace کنید.

در نهایت فایل‌های موجود در پروژهٔ شما باید به صورت زیر تغییر کند:

۲. سپس تکه کد زیر را به AndroidManifest خود اضافه کنید:

<application>
  ...
  <receiver android:name=".util.IABReceiver">
    <intent-filter>
      <action android:name="ir.mservices.market.ping" />
      <action android:name="ir.mservices.market.purchase" />
      <action android:name="ir.mservices.market.getPurchase" />
      <action android:name="ir.mservices.market.billingSupport" />
      <action android:name="ir.mservices.market.skuDetail" />
      <action android:name="ir.mservices.market.consume" />
    </intent-filter>
  </receiver>
</application>

۳. پروژه را Build کنید و سناریوی خرید را روی دستگاه تست نمایید.

Was this article helpful?
Dislike 1
قبلی: مستند به‌روزرسانی یونیتی (Unity)