مستند به‌روزرسانی یونیتی (Unity)

برای به‌روزرسانی پرداخت درون‌برنامه‌ای یونیتی، ابتدا Jar File جدید را از اینجا دریافت کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا Jar File جدید را جایگزین (Replace) Jar File قدیمی موجود در پروژه خود کنید.

۲. سپس تکه کد زیر را به AndroidManifest خود اضافه کنید:

<application>
  ...
  <receiver android:name="com.myket.util.IABReceiver">
    <intent-filter>
      <action android:name="ir.mservices.market.ping" />
      <action android:name="ir.mservices.market.purchase" />
      <action android:name="ir.mservices.market.getPurchase" />
      <action android:name="ir.mservices.market.billingSupport" />
      <action android:name="ir.mservices.market.skuDetail" />
      <action android:name="ir.mservices.market.consume" />
    </intent-filter>
  </receiver>
</application>

۳. پروژه را Build کنید و سناریوی خرید را روی دستگاه تست نمایید.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: مستند به‌روزرسانی جاوا – روش پیشنهادی (Native)
بعدی: مستند به‌روزرسانی جاوا – روش قدیمی (Native)