مفهوم Thread در برنامه‌نویسی اندروید

Thread ها، پراسس های کوچکی هستند ، یک جریان متوالی از وظایف ریز شده که جدا از یکدیگر در یک برنامه کار میکنند.

این به این معناست که برای پیاده‌سازی یک برنامه که تعدادی کار را در لحظه بخواهد انجام دهد باید از آنها استفاده کنیم.

اطلاعات موجود در یک thread قابل اشتراک‌گزاری با سایر thread ها است اگر آنها در یک پروسس مشترک قرار داشته باشند.

شمای کلی thread در process برنامه

شما میتوانید با دادن runnable به thread برای خود یک thread ایجاد کنید و سپس در متد run میتوانید کد مورد‌ نظر خود را بنویسید:

Thread thread = new Thread(new Runnable() {
  public void run() {
   // code to execute in thread goes here
  }
});
thread.start();

شما نمیتوانید یک thread  بسازید و سپس در آن متد invalidate مربوط به view  را فراخوانی کنید؛ در واقع شما باید از handler  برای این کار استفاده کنید که خود دارای runnable  خاص خود است.

Thread thread = new Thread(new Runnable() {
  public void run() {
   Handler h = new Handler(Looper.getMainLooper());
   handler.post(new Runnable() {
   public void run() {
     myView.invalidate();
   }
   });
  }
});
thread.start();

چون thread  و انیمیشن کاربرد زیادی در کنار یکدیگر دارند یک کلاس کمک کننده به اسم DeawingThread(view, fps) ایجاد شده است که میتوانیم از آن استفاده کنیم

public DrawingThread(view, fps)

سازنده‌ی این کلاس ویو و تعداد دفعاتی که ویو باید هر ثانیه از ایجاد شود را دریافت میکند.

متد public void start برای شروع اجرای thread‌ و متد public void stop برای متوقف ساختن اجرای thread‌ استفاده میشود.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: آموزش گرافیک دو بعدی (2D) در برنامه‌نویسی اندروید
بعدی: آموزش سرویس‌ها در برنامه‌نویسی اندروید (android services)