پخش ویدئو در اندروید با استفاده از کلاس MediaPlayer

برای پخش ویدئو در برنامه اندرویدی خود، از کلاس MediaPlayer استفاده کنید. فایل ها میتوانند به صورت فایل روی گوشی، آدرس فایل روی وب، یا آدرس stream روی وب آدرس دهی شوند.

به عنوان نمونه از کد زیر استفاده کنید:

class MediaPlayerDemo_Video extends Activity implements
  OnBufferingUpdateListener, OnCompletionListener, OnPreparedListener,
  OnVideoSizeChangedListener, SurfaceHolder.Callback {

 private static final String TAG = "MediaPlayerDemo";
 private int mVideoWidth;
 private int mVideoHeight;
 private MediaPlayer mMediaPlayer;
 private SurfaceView mPreview;
 private SurfaceHolder holder;
 private String path;
 private Bundle extras;
 private static final String MEDIA = "media";
 private static final int LOCAL_AUDIO = 1;
 private static final int STREAM_AUDIO = 2;
 private static final int RESOURCES_AUDIO = 3;
 private static final int LOCAL_VIDEO = 4;
 private static final int STREAM_VIDEO = 5;
 private boolean mIsVideoSizeKnown = false;
 private boolean mIsVideoReadyToBePlayed = false;

 /**
  * 
  * Called when the activity is first created.
  */
 @Override
 public void onCreate(Bundle icicle) {
  super.onCreate(icicle);
  setContentView(R.layout.row);
  mPreview = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface);
  holder = mPreview.getHolder();
  holder.addCallback(this);
  holder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
  extras = getIntent().getExtras();

 }

 private void playVideo(Integer Media) {
  doCleanUp();
  try {

   switch (Media) {
   case LOCAL_VIDEO:
    /*
     * Set the path variable to a local media file path.
		 * Your media file must be stored on sdcard.
     */
    path = "path/file.mp4";
    break;
   case STREAM_VIDEO:
    /*
     * Set path variable to progressive streamable mp4 or 3gpp
     * format URL. Http protocol should be used. Mediaplayer can
     * only play "progressive streamable contents" which basically
     * means: 1. the movie atom has to precede all the media data
     * atoms. 2. The clip has to be reasonably interleaved.
     */
    path = "http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/ForBiggerFun.mp4";
    break;
   }

   // Create a new media player and set the listeners
   mMediaPlayer = new MediaPlayer();
   mMediaPlayer.setDataSource(path);
   mMediaPlayer.setDisplay(holder);
   mMediaPlayer.prepare();
   mMediaPlayer.setOnBufferingUpdateListener(this);
   mMediaPlayer.setOnCompletionListener(this);
   mMediaPlayer.setOnPreparedListener(this);
   mMediaPlayer.setOnVideoSizeChangedListener(this);
   mMediaPlayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);

  } catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "error: " + e.getMessage(), e);
  }
 }

 public void onBufferingUpdate(MediaPlayer arg0, int percent) {
  Log.d(TAG, "onBufferingUpdate percent:" + percent);

 }

 public void onCompletion(MediaPlayer arg0) {
  Log.d(TAG, "onCompletion called");
 }

 public void onVideoSizeChanged(MediaPlayer mp, int width, int height) {
  Log.v(TAG, "onVideoSizeChanged called");
  if (width == 0 || height == 0) {
   Log.e(TAG, "invalid video width(" + width + ") or height(" + height
     + ")");
   return;
  }
  mIsVideoSizeKnown = true;
  mVideoWidth = width;
  mVideoHeight = height;
  if (mIsVideoReadyToBePlayed && mIsVideoSizeKnown) {
   startVideoPlayback();
  }
 }

 public void onPrepared(MediaPlayer mediaplayer) {
  Log.d(TAG, "onPrepared called");
  mIsVideoReadyToBePlayed = true;
  if (mIsVideoReadyToBePlayed && mIsVideoSizeKnown) {
   startVideoPlayback();
  }
 }

 public void surfaceChanged(SurfaceHolder surfaceholder, int i, int j, int k) {
  Log.d(TAG, "surfaceChanged called");

 }

 public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder surfaceholder) {
  Log.d(TAG, "surfaceDestroyed called");
 }

 public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
  Log.d(TAG, "surfaceCreated called");
  playVideo(extras.getInt(MEDIA));

 }

 @Override
 protected void onPause() {
  super.onPause();
  releaseMediaPlayer();
  doCleanUp();
 }

 @Override
 protected void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  releaseMediaPlayer();
  doCleanUp();
 }

 private void releaseMediaPlayer() {
  if (mMediaPlayer != null) {
   mMediaPlayer.release();
   mMediaPlayer = null;
  }
 }

 private void doCleanUp() {
  mVideoWidth = 0;
  mVideoHeight = 0;
  mIsVideoReadyToBePlayed = false;
  mIsVideoSizeKnown = false;
 }

 private void startVideoPlayback() {
  Log.v(TAG, "startVideoPlayback");
  holder.setFixedSize(mVideoWidth, mVideoHeight);
  mMediaPlayer.start();
 }
}

به نکات زیر توجه کنید:

ابتدا فایل های ویدئویی با فرمت mp4 را در آدرس زیر در داخل پروژه خود کپی کنید (در آدرس app/src/main/res/raw)؛ سپس در کد جاوا به فایل‌های صوتی که در پروژه قرار دادید با R.raw.filename میتوانید دسترسی داشته باشید.
سعی کنید اسم فایل‌ ساده باشد و فقط از حروف و اعداد در نام گذاری آنها استفاده کنید.
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: پخش صوت در اندروید با استفاده از کلاس MediaPlayer
بعدی: آموزش تبدیل متن به گفتار در اندروید