برنامه‌های موجود در گوگل پلی

شما اینجا هستید:

اگر برنامه یا بازی شما قبلا پرداخت درون برنامه ای گوگل پلی (google play) را پیاده سازی کرده است، و میخواهید پرداخت مایکت را به آن اضافه کنید، تنها سه تغییر کوچک نیاز است تا برنامه‌ای را که در حال حاضر با سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای گوگل‌پلی کار می‌کند را با سرویس پرداخت مایکت انتقال دهید:

تغییر اول: در فایل AndroidManifest.xml این خط را پیدا کنید:

<uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" />

و با خط زیر جایگزین کنید:

<uses-permission android:name="ir.mservices.market.BILLING" />

تغییر دوم: در کلاس IabHelper این تکه کد را پیدا کنید:

Intent serviceIntent = new Intent("com.android.vending.billing.InAppBillingService.BIND");
serviceIntent.setPackage("com.android.vending");

و آنها را با کد دو خط زیر جایگزین کنید:

Intent serviceIntent = new Intent("ir.mservices.market.InAppBillingService.BIND");
serviceIntent.setPackage("ir.mservices.market");

تغییر سوم: کلید رمز عمومی (Public Key) مربوط به برنامهٔ خود را از پنل توسعه‌دهندگان مایکت دریافت کنید و در زمان ساختن IabHelper از این کلید استفاده کنید:

mHelper = new IabHelper(context, base64EncodedPublicKey);

بعد از انجام این سه تغییر، برنامه‌ٔ خود را تست کنید و در نظر داشته باشید، که روی دستگاهی که روی آن برنامهٔ خود را تست می‌کنید، مایکت نصب شده باشد.

Was this article helpful?
Dislike 0